ing.Marcel Štantejský - poradenství a servis - BOZP,EKO,ADR,ISO,SD,NCHLaP

V čem spočívá můj komplexní servis BOZP ?

   Poradenská činnost v oblasti:


 

Img-bezpecnost_2

 

  • Systému zajištění BOZP
  • Audity BOZP
  • Školení BOZP

Jako odborně způsobilá osoba v oblasti BOZP provedu vstupní nezávislou analýzu stavu zajištění BOZP ve Vaší organizaci. Na základě tohoto nezávislého úvodního přezkoumání stávající situace navrhnu vhodnou variantu řešení dané problematiky ve Vaši organizaci s předpokládanou časovou a finanční náročností. Mezi základní úrovně spolupráce s námi patří níže uvedené varianty, které je možné kombinovat.

Varianta I.:

V rámci této varianty jako odborný poradce - osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP zajistím u  klienta soulad činností Vaší organizace s platnými právními a jinými požadavky v této oblasti. Dále pak  provedu školení vybraných pracovníků klienta, kteří se budou podílet na neustálém zajišťování plnění právních norem ve společnosti a tito pracovníci jsou následně prakticky zaučeni pro pozdější zajišťování BOZP  v rámci pravidel daných právními předpisy. Níže je uveden základní rozsah činností této varianty spolupráce:

  • Vstupní analýza souladu s právními a jinými požadavky v oblasti BOZP,
  • zpracování komplexní dokumentace BOZP,
  • zpracování osnovy školení a proškolení pracovníků dle (základní školení pracovníků, školení vedoucích pracovníků, vstupní/ řadová školení,),
  • odborná pomoc při implementaci požadavků oblasti BOZP v provozu,
  • provedení roční prověrky BOZP

Při výběru této varianty má klient jistotu zajištění souladu plnění legislativy ČR v oblasti BOZP a má zaučen vhodný dostatek pracovníků pro stálé udržování tohoto stavu.

Varianta II.:

V rámci této varianty provedu jako odborný poradce činnosti Varianty I. a dále se zaměřím na stálé udržování souladu aspektů činnosti společnosti s právními a jinými normami v oblasti BOZP, to znamená, že je s klientem prováděna kontrola pracoviště, kontrola a zajištění odborných činností jako například revize, kontroly vyhranzených i nevyhrazených zařízení ve spolupráci s dodavatelskými odbornými organizacemi , jsou vyplňovány a podávány příslušná hlášení, žádosti, jsou realizována havarijní cvičení k poskytnutí první pomoci a je poskytnuta odborná pomoc při vyšetřování příčin pracovního úrazu atd. Je zajišťován kontakt se státní správou. Klient je informován o novinkách v oblasti BOZP. Klientovi jsou dále zpracovány další i nepovinné dokumentované postupy pro zajištění této oblasti. Tyto činnosti jsou podporovány pravidelnými nezávislými bezpečnostními audity na všech pracovištích klienta. Jsou zpracovávány zprávy z těchto auditů, v průběhu těchto auditů jsou stanovovány nápravy a opatření k nápravě.

Varianta III.

Jedná se variantu,tzv.komplexního bezpečnostního  servisu,tzn .po krocích varianta I.,poté varianta II.a následně dokončení certifikace firmy pro oblast BOZP dle OHSAS 18001.

Po dokončení a vyhodnocení varianty I. a II. je započato řízení s certifikační společností pro oblast bezpečnosti práce dle platných mezinárodních standartů normy OHSAS řady 18000. V rámci předcertifikačního auditu certifikační společností jsou dohledány případné odchylky od standartu a poté je zakončeno vše certifikačním auditem a po úspěšném splnění je firmě předán certifikát bezpečnosti práce dle platné normy OHSAS 18001.

 

Bezpecnost-cinost_2