ing.Marcel Štantejský - poradenství a servis - BOZP,EKO,ADR,ISO,SD,NCHLaP

Jaké poskytuji služby v ekologii ?

Poskytuji komplexní služby ve spolupráci s našimi partnery a orgány státní správy v oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k činnostem podniků v níže uvedeném rozsahu:

Odpadové hospodářství

 • zpracování směrnice odpadového hospodářství
 • vedení průběžné evidence odpadů
 • zpracování základního popisu odpadů
 • zpracování žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem
 • zpracování ročního hlášení
 • vyžádání si kopií dokladů oprávněných osob
 • zpracování označení sběrných nádob
 • zpracování základních popisů odpadů
 • zpracování statistického hlášení o produkci odpadů a další odborné poradenství v této oblasti
 • účast na kontrolách orgánů státní správy
 • komunikace s orgány státní správy
 • informování o nových právních a jiných požadavků této oblasti

Nakládání s obaly

 • zpracování směrnice pro nakládání s obaly
 • přihlášení ke společnosti EKOKOM či zapsání do Seznamu osob
 • zpracování hlášení obalů
 • spolupráce při zajištění zpětného odběru obalů
 • spolupráce při značení obalů
 • účast na kontrolách orgánů státní správy
 • komunikace s orgány státní správy
 • informování o nových právních a jiných požadavků této oblasti

Ochrana ovzduší

 • zpracování směrnice pro ochranu ovzduší
 • oznámení malých zdrojů
 • vyřizování povolení k provozu zdrojů znečištování ovzduší
 • zpracování evidence zdrojů znečišťování ovzduší
 • zpracování provozních řádů
 • zpracování ročních hlášení
 • zpracování poplatkového hlášení
 • zajištění měření emisí
 • účast na kontrolách orgánů státní správy
 • komunikace s orgány státní správy
 • informování o nových právních a jiných požadavků této oblasti

Nakládání s chemickými látkami a přípravky

 • zpracování směrnice pro nakládání s obaly zajištění a zpracování bezpečnostních listů
 • zpracování písemných pravidel
 • školení k nakládání s CHLP
 • vedení evidence nakládání s CHLP
 • účast na kontrolách orgánů státní správy
 • komunikace s orgány státní správy
 • informování o nových právních a jiných požadavků této oblasti
 • novinka :
 •  likvidace autovraků - působím jako osoba odborně způsobilá dle živnostenského zákona a zákona o odpadech v nakládání s nebezpečnými odpady -
 • právní podklad pro vznik a prvozování  koncesní živnosti v ekologické  likvidaci autovraků

Prevence havárií

 • zpracování protokolárního zařazení - provedení analýzy druhů a množství nebezpečných chemických látek a přípravků dle zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami a přípravky
 •  zhodnocení rizik závažné havárie - zpracování Bezpečnostního programu prevence závažné havárie, zpracování Bezpečnostní zprávy, zpracování Vnitřního havarijního plánu či Vnějšího havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování
 • spolupráce při odstraňování následků havárií, spolupráce při řešení starých ekologických zátěží

Nakládání s vodami

 • zpracování koncepce nakládání s vodami
 • zpracování provozních a manipulačních řádů vodohospodářských děl
 • zpracování žádostí o souhlas k vypouštění či čerpání vod
 • zpracování poplatkových hlášení a přiznání
 • zpracování ročních hlášení
 • zajištění měření kvality vypouštěných odpadních vod,čerpaných vod,
 • komunikace s orgány státní správy
 • informování o nových právních a jiných požadavků této oblasti

 

Img-ekologie


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.