ing.Marcel Štantejský - poradenství a servis - BOZP,EKO,ADR,ISO,SD,NCHLaP

Co jsou nebezpečné látky ?

Každá látka může být svou povahou nebezpečnou látkou:

a, vůči lidskému zdraví

b, vůči životnímu prostředí

Danou látku musí organizace klasifikovat a určit míru nebezpečnosti z pohledu skladování,přepravy a manipulace dle mezinárodní dohody ADR svým bezpečnostním poradcem

 Auto 

ADR -Povinnosti  organizace plynoucí ze zákona


Část přílohy A Dohody ADR, kapitola 1.8.3
Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců, dále nazývaných poradci pro přepravu nebezpečných věcí, odpovědných za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.

 

a dále

klasifikovat dle chemického zákona o chemických látkách a určit podmínky bezpečného zacházení s touto látkou.

Prvni-pomoc_3   

Zákon o chemckých látkách-povinnosti organizace


Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami a  chemickými přípravky.

Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřějného zdraví ve znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní, označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky

Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a podléhají schválení KHS.

Pokyny pro klasifikaci,balení a značek látek a směsí / přípravků / - nově dle CLP  !

Nařízení CLP - Nařízení (ES) č. 1272/2008

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

Nařízení CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures - Klasifikace, označování a balení látek a směsí) bylo přijato Evropským parlamentem a Radou v prosinci 2008 a vešlo v platnost ke 20. lednu 2009. Toto nařízení vychází ze zkušeností směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES. Cílem nařízení je sjednotit kritéria pro klasifikaci a označování látek a směsí.

Lhůta pro klasifikaci látek dle nařízení CLP je do 30. listopadu 2010 a pro klasifikaci směsí do 31. května 2015 - platné pro ČR - nařízení vlády č. 453/2010 Sb.

V souvislosti s přijetím tohoto nařízení bylo nutné novelizovat stávající legislativu, jelikož některá ustanovení obsažená ve zmíněných směrnicích byla uplatňována v dalších právních předpisech Společenství. Jedná se o následující právní předpisy:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech;
  • směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkající se kosmetických prostředků;
  • směrnice 88/378/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkající se bezpečnosti hraček;
  • směrnice 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních;
  • směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností;
  • směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ);
  • směrnice 2004/42/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel.

Novelizaci těchto právních předpisů pokrývá přijaté nařízení (ES) č. 1336/2008 a směrnice 2008/112/ES.

Jak je to s termíny

    Do 1.12.2010 se chemické látky klasifikují, označují a balí podle směrnice 67/548/EHS, tedy dle dosavadního systému. Od 1.12.2010 se budou chemické látky označovat a balit výhradně podle nařízení CLP. Do 1.6.2015 se budou v případě klasifikace látek uplatňovat oba systémy.

    Povinnost klasifikovat látky a směsi výhradně dle nařízení CLP bude, až od 1.6.2015. (Od 20.1.2009 platí tzv. přechodné období, ve kterém je možné provádět klasifikaci, označování a balení látek již dle nařízení CLP, tato možnost je zcela dobrovolná). Do 1.6.2015 se bude klasifikace, označování a balení směsí provádět dle směrnice 1999/45/ES, tedy dle dosavadního systému. Po tomto období se budou směsi klasifikovat, označovat a balit výhradně podle nařízení CLP.

Nově se bude při stanovení klasifikace využívat seznamu harmonizovaných klasifikací chemických látek uvedený v části 3 přílohy VI nařízení CLP. Tento seznam tak nahrazuje současný seznam harmonizovaných klasifikací chemických látek uvedený v příloze I směrnice 67/548/EHS. V České republice byl tento systém zaveden zákonem č. 356/2003 Sb., resp. jeho prováděcí vyhláškou č. 232/2004 Sb. Dle sdělení odboru legislativního a odboru environmentálních rizik ke klasifikaci a označování látek a směsí po nabytí účinnosti nařízení (ES ) č. 1272/2008, uveřejněného v Věstníku MŽP č. 5/2009, vyplývá že dokud nebude schválena nová právní úprava, je možno ke klasifikaci a označování používat stávající právní úpravu, tj. zákon č. 356/2003 Sb., v platném znění a vyhlášku č. 232/2004 Sb., v platném znění.

10 

V případě ,ža Vaše organizace nesplňuje výše uvedené povinnosti určené zákonem,pak mne prosím neváhejte kontaktovat.

21 

To vše Vám jako certifikovaný bezpečnostní poradce ADR a osoba odborně způsobilá  zajistím.