ing.Marcel Štantejský - poradenství a servis - BOZP,EKO,ADR,ISO,SD,NCHLaP

Proč zavádět ve firmě ISO ?

            Důvodem pro zavedení systému managementu jakosti bývají tyto situace:


  • Založili jste firmu a chcete mít hned od počátku systém řízení, který zajistí kvalitu všech služeb a výrobků.
  • Váš systém řízení nemá řád a máte problémy s dodržováním jakosti produktů - narůstá počet zmetků a neshod a vy nejste schopni je řídit.
  • Chcete prověřit zda váš stávající řídící systém je skutečně kvalitní.
  • Chcete dosáhnout vyšší úrovně kvality řízení než máte nyní.
  • Chcete získat náskok před konkurencí.
  • Systém jakosti vyžadují vaši zákazníci, partneři, majitelé.

 Jakost se vyplatí  !!!

Jakostsevyplati 

Fáze zavedení firemního systému jakosti 

1) Úvodní přezkoumání QMS

Celkové prověření stavu QMS ve Vaší organizaci, vypracování zprávy z úvodního přezkoumání daného systému, ve které budou dány doporučení k realizaci nutných činností k dosažení shody s požadavky příslušné normy a s legislativními a jinými požadavky a specifikování rozhodujících neshod mezi stávajícím QMS a požadavky normy ČSN EN ISO 9001.

2) Informační seminář QMS pro vrcholové a střední vedení Vaší organizace a pro řadové pracovníky:

Provedu školení QMS, které bude zaměřeno svým obsahem a rozsahem pro střední a vrcholový management vaší organizace a pro řadové pracovníky. Účastníkům školení budou předány a OSVĚDČENÍ o účasti na školení. Školení bude probíhat za pomoci vizualizace (dataprojektor, meotar atd.).  

3) Etapa tvorby dokumentace QMS

Provedeu zhodnocení a revizi stávající dokumentace vaší organizace a zpracuji relevantní dokumentaci QMS za asistence vašich odpovědných pracovníků. Bude zpracována dokumentace QMS I., II. a III. vrstvy.Zapracuji připomínky do dokumentů I. - III. vrstvy. Provedu grafické zpracování a následně provedu vydání a distribuci dokumentace ve vaší organizaci.

  4) Implementace požadavků QMS

V rámci této etapy provedu ve spolupráci s kompetentními pracovníky vaší organizce  implementační fází, kdy pod mým vedením  budou zpracovány potřebné záznamy dle požadavků QMS.

5) Provedení interních auditů QMS

Následně provedu kompletně interní audity QMS dle požadavků ČSN EN ISO 19011:2003 ve spolupráci s jmenovanými interními auditory Vaší organizace.Bude zpracován program auditů, plán interních auditů, auditní dotazník, zpráva z auditu, následně bude proveden kontrolní audit pro uzavření zjištění z interního auditu.

6) Provedení kontrolních auditů s vazbou na kontrolu realizace nápravných a preventivních opatření a konečná kontrola projektu

Provedu kontrolní audity pro odstranění neshod a pro realizaci doporučení  ve spolupráci s kompetentními pracovníky vaší organizace. Provedeme společně konečnou kontrolu projektu, zpracujeme zprávu o stavu QMS- přezkoumání systému.

7) Účast na auditu 1. a 2. stupně - certifikační proces

V této etapě se budeme společně účastnit auditu prvního a druhého stupně v rámci certifikačního procesu QMS a po celou dobu auditu poskytnu odbornou pomoc při obhajobě QMS.

Sumarizace rozsahu plnění zajišťovaný mou společností:

  • Činnost poradenství, konzultace a odborná pomoc ve výše uvedených etapách,
  • zpracování zprávy z úvodního přezkoumání,
  • vystavení osvědčení o zahájení spolupráce na výstavbě požadovaného systému,
  • vystavení osvědčení účastníkům školení o proškolení z požadavků QMS,
  • kompletní zpracování dokumentace QMS na klíč bez dalších příplatků a vícenákladů,
  • grafické zpracování dokumentace QMS,
  • odborná pomoc při realizaci konkrétních požadavků naQMS v rámci implementace ( mimo jiné zpracování formulářů),
  • kompletní příprava a provedení interních auditů QMS,
  • komplexní zpracování přezkoumání systému QMS,

Spolupráce po certifikaci


 

I po ukončení projektu výstavby systémů managementu organizací Vám nabízím pomoc dle Vašich požadavků. Pomůžu Vám vybudovaný systém neustále dotvářet, poradím Vám jak aplikovat různé metody zlepšování.

Provedu ve Vaší organizaci interní audity, poskytnu Vám odborné konzultace, uspořádám společné školení ve Vaší organizaci . Pokud se po čase rozhodnete přebudovat svůj stávající systém, např. z důvodu změny předmětu působnosti, jsem připraven Vám pomoci

2080-aktovka 

 

Systémy řízení firmy jsou standartizovány dle těchto platných norem :

                    Platnou řadou norem pro systémy řízení jakosti QMS  je řada ČSN EN ISO 9000.

Platnou řadou norem pro systémy řízení environmentu EMS /životního prostředí/ je řada ČSN EN ISO 14000.

Platnou řadou norem pro systémy řízení bezpečnosti práce SMS  je řada OHSAS 18001.

Normy 

 


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.