Ing.Marcel Štantejský

Poradenství a servis

systém.png

ISO 9001

Mezinárodně platná norma ISO 9001 byla vytvořena Mezinárodní Organizací pro standardizaci – International Organization for Standardization (ISO), jejímž cílem je stanovovat mezinárodní požadavky pro systém řízení kvality.

 

Potřeby klienta

 • Systém na zvýšení tržeb, zisku,tržního podílu, spokojenosti zákazníků
 • Co nejmenší vynaložené náklady související s řešením reklamací
 • Prokázání stavu vztahu ke kvalitě všech vlastních produktů a služeb

 

Přínosy a užitky

 • zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace
 • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci
 • optimalizace nákladů – redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů
 • možnost účastnit se výběrových řízení velkých zakázek především ve státní správě
 • efektivně nastavenými procesy navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat spokojenost majitelů
 • výrazně výhodný úvěr na základě splnění podmínek pro Získání podpory malého a středního podnikání od MP
 • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů
 • předcházení problémů z nerespektování nových požadavků norem
 • garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům
 • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu jakosti třetí nezávislou stranou
 • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů
 • vybudovaný systém reagující pružně na změny požadavků zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.)

ekologie.jpg

ISO 14001

Mezinárodně uznávaná norma ISO 14001 zahrnuje stěžejní prvky účinného systému environmentálního managementu. Aplikovatelný je jak pro sektor služeb, tak pro výrobní společnosti. Norma popisuje požadavky na systém řízení firem, který umožňuje snižovat environmentální dopady spojené s fungováním organizací. Norma požaduje, aby společnost definovala environmentální cíle a vytvořila systém managementu nezbytný k jejich dosažení.

 

Potřeby klienta

 • Systém na zvýšení tržeb, zisku, tržního podílu, spokojenosti zákazníků
 • Zvýšení kvality a odpovědnosti za životní prostředí při realizovaných činnostech
 • Prokázání stavu vztahu k životnímu prostředí obchodním partnerům a všem ostatním stranám

 

Přínosy a užitky

 • uvědomování si vlastní odpovědnosti za životní prostředí
 • vyšší záruky o plnění právních a jiných požadavků
 • zajištění a vylepšení péče o životní prostředí
 • včasné rozpoznání problémů s prostředím
 • zprůhlednění a snížení rizik, které mají vliv na životní prostředí
 • motivace zaměstnanců
 • konkurenční výhoda
 • nástroj řízení, vhodné využívání zdrojů
 • Profil / Image

BOZP tým.jfif

ISO 45001

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Nová mezinárodní norma ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití) byla zveřejněna 12. března 2018.

Jedná se o první mezinárodní ISO standard pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví.  Norma ČSN ISO 45001:2018 má strukturu podle přílohy Annex SL, tzn. jako normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 a je založena na společných prvcích, které se nacházejí ve všech normách systému managementu ISO a používá jednoduchý model Plan-Do-Check-Act (PDCA).

 • Kapitola 1: Předmět normy (Scope)
 • Kapitola 2: Citované dokumenty (Normative references)
 • Kapitola 3: Termíny a definice (Terms and definitions)
 • Kapitola 4: Kontext organizace (Context of the organization)
 • Kapitola 5: Vedení (Leadership)
 • Kapitola 6: Plánování (Planning)
 • Kapitola 7: Podpora (Support)
 • Kapitola 8: Provoz (Operation)
 • Kapitola 9: Hodnocení výkonnosti (Performance evaluation)
 • Kapitola 10: Zlepšování (Improvement)

Přechodové období mezi normami ČSN ISO 45001 a ČSN OHSAS 18001 je graficky znázorněno ZDE.

 

Hlavní změny a zaměření normy ČSN ISO 45001

 • zaměření na procesní řízení a prevenci
 • zaměření na zainteresované strany a kontext organizace s přínosem pro bezpečnost práce a ochranu zdraví
 • zaměření na vyhledávání a řešení rizik a příležitostí
 • větší propojení strategie, politiky a cílů k zajištění plnění podnikatelského záměru, tedy hlavního směru podnikání s ohledem na ochranu bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících s důrazem na předcházení smrtelných úrazů, pracovních úrazů a nemocí z povolání a zlepšování a zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí pro pracovníky a ostatní osoby, jejichž práce je organizací řízena
 • menší důraz na dokumentaci podle skutečných potřeb organizace
 • leadership (vedení lidí) – přesun odpovědností na top management a přesnější stanovení rolí, jasné definování odpovědnosti vrcholového vedení za SM BOZP a spoluúčast „nemanažerských“ pracovníků
 • komunikace – stejný důraz na interní i externí komunikaci
 • přezkoumání SM – detailnější popis požadavků na vstupy a výstupy
 • preventivní opatření – požadavek byl zrušen jako důsledek zavedení nového požadavku na vyhledávání a řešení rizik a příležitostí z hlediska BOZP a plánování k přijetí opatření
 • řízení nebo ovlivňování externě zajišťovaných procesů a jejich vymezení v rámci SM BOZP
 • důraz na plnění zákonných a jiných požadavků

 

Potřeby klienta

 • zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • systém na zvýšení spokojenosti zaměstnanců
 • úspory nákladů s případnými nehodami na pracovišti
 • zvýšení produktivity práce

 

Přínosy a užitky

 • zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci přijatého na všech úrovních organizace
 • systematické omezování rizik, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace
 • omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů – zvýšení výkonnosti
 • minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti
 • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků na bezpečnost práce

Zobrazit zdrojový obrázek

ISO 50001:2018

Systém managementu hospodaření s energiemi

Norma ISO 50001 specifikuje systém managementu hospodaření s energií tak, aby organizace stanovila a zavedla politiku a cíle, které jsou v souladu s legislativními požadavky a vycházejí z potřeb organizace. Norma je určena pro všechny segmenty, velikosti organizací a to bez ohledu na jejich geografické a společenské podmínky.

 

Potřeby klienta

 • Minimalizace neefektivní spotřeby energie, snižování energetické náročnosti realizovaných činností
 • Šetření nákladů souvisejících s energetickou náročností realizovaných činností
 • Systém na zvýšení tržeb, zisku, tržního podílu, spokojenosti zákazníků
 • Zvýšení kvality a odpovědnosti za negativní dopady na životní prostředí

 

Přínosy a užitky

 • předpoklady minimalizace ztrát a neefektivní spotřeby energií při realizovaných činnostech
 • udržitelnost úspěšnosti a kontinuita podnikání
 • vyšší adaptabilitu, flexibilitu, vnímavost k prostředí, ve kterém se organizace pohybuje v souvislosti se spotřebou jednotlivých druhů energií
 • postupy pro zajištění zvýšení energetické účinnosti při realizaci procesů a souladu s platnou legislativou
 • dosahování i cílů, které jsou měřítkem vyspělosti systému řízení
 • trvalé uspokojování potřeb a očekávání zainteresovaných stran
 • příspěvek ke snižování nákladů a emisí skleníkových plynů prostřednictvím systémového přístupu k managementu energií

systém.png

Potřebujete zavést a řídit váš systém řízení kvality/environmentu/BOZP/energetického managementu ?

OBRAŤTE SE NA NÁS