Ing.Marcel Štantejský

Poradenství a servis

 Co nabízíme a s čím pomůžeme ?

Systémy ISO

Zajistíme :

- Zavedeme, pomůžeme s řízením, zlepšením a trvalým prověřováním systému managementu kvality dle normy ISO 9001

- Zavedeme, pomůžeme s řízením, zlepšením a trvalým prověřováním systému managementu environmentu dle normy ISO 14001

- Zavedeme, pomůžeme s řízením, zlepšením a trvalým prověřováním systému managementu bezpečnosti práce dle normy ISO 45001

- Zavedeme, pomůžeme s řízením, zlepšením a trvalým prověřováním systému energetického managementu  dle normy ISO 50001

- Pomůžeme připravit systémovou dokumentaci všech  systémů managementu

- Provádíme interní, zákaznické a dodavatelské audity všech systémů managementu dle normy ISO 19001

- Provádíme školení všech výše uvedených systémů managementu a interního auditování všech systémů

- Aktivně se účastníme jako poradci u všech vašich zákaznických, dozorových  a certifikačních auditů

Bezpečnost práce 

Jako osoba odborně způsobilá v prevenci rizik BOZP  

Zajistím pro vás  toto  :

Prevence rizik

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečí, zjišťovat jejich příčiny, zdroje a hodnotit rizika.

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Požadavky odborné způsobilosti pro zajištění prevenci rizik podle počtu zaměstnanců:

 • Do 25 zaměstnanců - úkoly prevence rizik může zajišťovat sám zaměstnavatel, má-li k tomu patřičné znalosti.
 • 26 - 500 zaměstnanců - úkoly prevence rizik může zajišťovat sám zaměstnavatel, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami (zaměstnanec nebo externí poradce).
 • Nad 500 zaměstnanců - zaměstnavatel zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami (zaměstnanec nebo externí poradce).

Pro odstranění nebo minimalizaci rizik zaměstnavatel využívá organizační (úprava režimu práce apod.), technická (instalace ochranných zařízení apod.) nebo jiná opatření (např. přidělování osobních ochranných pracovních prostředků - OOPP - přilba, ochranné rukavice apod.).

    Dokumentace BOZP

Pro účely zajištění BOZP musí zaměstnavatel vést příslušnou dokumentaci. Její rozsah není dán taxativně jedním právním předpisem, ale vychází zejména z charakteru pracovišť, provozovaných činností a používaných zařízení či pracovních prostředků. Dokumentaci BOZP tvoří zejména:

 • dokumentace prevence rizik (identifikace a hodnocení rizik, dokumentace o přidělování osobních ochranných pracovních prostředků, kategorizace prací apod.),
 • organizační a provozní bezpečnostní předpisy (organizační směrnice, místní provozní řády apod.),
 • dokumentace školení zaměstnanců (osnovy, záznamy apod.),
 • dokumentace pracovních úrazů (kniha úrazů, záznamy o úrazech apod.),
 • dokumentace kontrolní činnosti (záznamy z prověrek BOZP, kontrol pracovišť apod.),
 • dokumentace k zařízení (průvodní a provozní dokumentace apod.).

Školení o BOZP

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit všem zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a další informace a pokyny k BOZP.

Odpovídající informace a pokyny o BOZP je zaměstnavatel povinen zajistit i dočasně přiděleným zaměstnancům agentury práce!

Školení a informování o BOZP se provádí v návaznosti zejména na rizika a opatření vyplývající z charakteru pracovišť, používaných zařízení a činností vykonávaných zaměstnanci.

Školení a informování zaměstnance o BOZP se provádí:

 • při nástupu do práce (vstupní školení),
 • pravidelně (perioda pro opakování školení o BOZP není právními předpisy stanovena, v praxi je doporučováno školení o BOZP opakovat cca 1x za 2 roky),
 • průběžně při změnách pracovních podmínek (pracovní zařazení, druh práce, nové technologie apod.).

Pro vybrané pracovní činnosti a obsluhu zařízení, které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, pak stanovují příslušné právní předpisy další požadavky na specifická školení a odbornou způsobilost zaměstnanců - např. školení řidičů, kvalifikace v elektrotechnice, školení obsluhy zdvihacích zařízení, školení obsluhy manipulačních vozíků apod.

Pracovní úraz

Mezi základní povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu patří:

 • vést evidenci o všech pracovních úrazech v knize úrazů,
 • vyhotovit záznam a vést dokumentaci o úrazech, jejichž následkem došlo k pracovní neschopnosti delší než 3 kalendářní dny nebo úmrtí zaměstnance,
 • ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

Kontrolní činnost

V návaznosti na soustavný výkon prevence rizik (vyhledávání a hodnocení rizik) je zaměstnavatel povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP. Zákoník práce vyžaduje pravidelné prověrky BOZP (nejméně 1x ročně).

Zdolávání mimořádných událostí

Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná nebezpečí a evakuace zaměstnanců.

Podle druhu činnosti a velikosti pracoviště je zaměstnavatel povinen zajistit potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání složek záchranného systému (záchranka, hasiči, policie) a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb zajistit jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům na pracovišti.

Ochranné prostředky a nápoje

Není-li možné rizika omezit organizačními opatřeními nebo prostředky kolektivní ochrany, poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům osobní ochranné0c pracovní prostředky - OOPP (např. výstražná vesta, přilba apod.).

Za podmínek stanovených provádějícím předpisem k zákoníku práce poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům také ochranné nápoje.

Mycí, čistící a desinfekční prostředky

V závislosti na rozsahu znečištění kůže a oděvu poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům rovněž mycí, čisticí a dezinfekční prostředky

Požární ochrana 

Jako osoba odborně způsobilá v požární ochraně  

Zajistím  pro Vás  toto  :

Provedení vstupního auditu (popis stavu) – dokladová část (dokumentace), fyzická část (fyzická kontrola pracovišť)

Projednání výsledku auditu s vedením společnosti

Návrh  nutných opatření a způob odstranění závad

Zpracování potřebné dokumentace PO

  • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím dle §4 zákona o PO
  • Zpracování ostatní dokumentace PO dle výsledku začlenění – zpracováváme: 
  • posouzení požárního nebezpečí,
  • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
  • požární řády,
  • požární poplachové směrnice,
  • požární evakuační plán,
  • dokumentace zdolávání požárů,
  • řád ohlašovny požárů,
  • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
  • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
  • zavedení požární knihy,
  • Provedení potřebných školení a odborných příprav na úseku PO
  • školení preventistů PO
  • školení vedoucích zaměstnanců
  • školení zaměstnanců
  • školení externích zaměstnanců (brigádníků, nájemců, dodavatelů)
  • školení preventivních požárních hlídek
  • školení osob zajišťujících PO v době mimopracovní
  • školení obsluhy ohlašoven požáru
  • Kontroly  – provádíme u těchto zařízení:
  • hasicí přístroje
  • hydranty
  • požární ucpávky
  • požární uzávěry (dveře, okna, poklopy atd.)
  • nouzových osvětlení
  • požárních klapek
  • požárních izolací
  • požárních nátěrů a nástřiků
  • odvodů tepla a kouře
 • Provádíme periodické kontroly (prohlídky) požární ochrany dle termínů stanovených vyhláškou 246/2001 Sb.
  • Zápis z kontrol vždy obsahuje:
   Uvedení osob, které se prohlídky, prověrky či hodnocení zúčastnili, pořadové číslo, datum, popis zjištěné závady, neshody, nedostatku, nebezpečí, návrh opatření pro odstranění závad, fotografii zjištěné závady, neshody, nedostatku, nebezpečí (pokud je to provozně možné), číslo porušeného předpisu, návrh termínu pro odstranění

Podniková ekologie

   Jako diplomovaný specialista v podnikové ekologii

Zajistíme pro Vás toto :

 • Vypracování vstupního interního auditu, zda-li společnost plní veškeré povinnosti vyplývající z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákona č.254/2001 Sb.,o vodách, zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
 • Zřizování systému odpadového hospodářství (vytvoření optimálního systému separace, svozu odpadů a dodržování legislativních podmínek).
 • Poradenství v oblasti dodržování legislativy týkající se odpadového hospodářství, ochrany vod, ochrany ovzduší, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami dle zákona č. 350/2011. Sb., o chemických látkách, poradenství v oblasti ADR.
 • Zastupování v oblasti ochrany životního prostředí, ekologie a odpadového hospodářství při jednáních s orgány státní správy ČR.

Likvidace odpadů

 • Doprava odpadů
 • Likvidace mnoha druhů odpadů (ostatní i nebezpečné) – uložení odpadů do zařízení oprávněných k jejich přijmutí a likvidaci

Havarijní činnost

 • Havarijní zásahy při úniku nebezpečných látek (louhy, kyseliny, oleje atd..)
 • Havarijní cvičení
 • Tvorba havarijních a krizových plánů společnosti

                                                        Zavedení systému životního prostředí dle normy ISO 14001

Provedení „inventury“ všech vstupů a výstupů a jejich vlivu na jednotlivé oblasti životního prostředí. Služba je rozdělena do tří etap:

1 . Vstupní environmentální audit - kontrola dokumentace, procesů a činností

2.   Zpracování dokumentace - systémové ISO 14001 a zákonné podnikové ekologie v těchto oblastech :

Nebezpečné chemické látky a směsi - Zákon č. 350/2011 Sb.

Zpracování přehledu používaných chemických látek a směsí, včetně klasifikace, dodavatelů a použití

 • Zajištění aktuálních BL používaných NCHLaS
 • Doplnění Pravidel pro práci NCHLaS – automobilové benzíny, včetně projednání s KHS

Odpadové hospodářství - Zákon č. 541/2020 Sb.

 • Zpracování přehledu produkovaných odpadů, jejich zařazení a odběratelů odpadů a jejich oprávnění k převzetí konkrétního druhu odpadu
 • Pro nebezpečné odpady vystavení ILNO

Vody - Zákon č. 254/2001 Sb.

 • Aktualizace „Provozního řádu ČOV“, včetně projednání s vodohospodářským orgánem
 • Aktualizace „Havarijního plánu“, včetně projednání s vodohospodářským orgánem

Obaly - Zákon č. 477/2001 Sb.

 • Zpracování technické dokumentace obalů k prokázání splnění povinností stanovených v § 3 a 4 zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

Prevence závažné havárie  a hodnocení rizika ekologické újmy- Zákon č. 224/2015 Sb. a 167/2008 Sb.

 • Provedení analýzy druhů a množství vybraných chemických látek dle zákona  o prevenci závažných havárií a zavedení evidence látek dle zákona 
 • Zpracování „Protokolu o nezařazení“, včetně jeho projednání s Krajským úřadem

Hodnocení rizika ekologické újmy

 • Zpracování základního hodnocení rizika vypracované dle nařízení vlády č. 295/2011 Sb., včetně tabulkových a mapových podkladů

    Provádění pravidelných ekologických prohlídek

Prohlídky zahrnují kontrolu stavu společnosti v oblastech:

 • Nakládání s NCHLS, s odpady, s vodami, ovzduší, prevence závažných havárií, ekologická újma
 • Kontrolní prohlídka zahrnuje plnění stanovených povinností, kontrolu provádění evidenční činnosti v jednotlivých oblastech, upozornění na nedostatky formou zápisu z prohlídky, plnění opatření z předchozí prohlídky
 • Stanovení termínovaných povinností a jejich sledování a upozornění na blížící se termíny
 • Aktualizace stávající dokumentace v souladu s novelizovanými právními a jinými požadavky, včetně v případě povinnosti projednání s orgány státní správy
 • 1 x ročně zhodnocení souladu plnění právních a jiných požadavků formou zprávy
 • Zpracování hlášení do ISPOP – odpady, ovzduší
 • Spolupráce při tvorbě hlášení do EKO­KOM a ČSÚ
 • Pravidelná aktualizace „Registru právních požadavků“ v oblasti ochrany životního prostředí a upozornění na změny týkajících se činností společnosti
 • Provedení školení zaměstnanců nakládajících s NCHLS a odpady
 • Spolupráce při přípravě a účast při kontrolách orgánů státní správy

BOZP tým.jfif

        POTŘEBUJETE POMOCI  ?
   PAK NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT

Pole s hvězdičkou * jsou povinná.